Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου 2015

ΤΟΤΕ ΛΕΓΟΤΑΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 509 ΤΩΡΑ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΑΓΧΟΝΗ - AYTO ΠΑΝΕ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΟΥΝ ......



Ο ΛΟΓΟΣ

(Τότε)
Περὶ μέτρων ἀσφαλείας τοῦ Κράτους, τοῦ πολιτεύματος, τοῦ κοινωνικοῦ καθεστῶτος καὶ προστασίας τῶν ἐλευθεριῶν τῶν πολιτῶν
Π Α Υ Λ Ο Σ
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Ο ΤΡΟΠΟΣ

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ὑπ’ ἀριθ. 509


Ἄρθρον 1.
Τὸ Κομμουνιστικὸν Κόμμα Ἑλλάδος, τὸ Ἐθνικὸν Ἀπελευθερωτικὸν Μέτωπον (ΕΑΜ) καὶ ἡ Ἐθνικὴ Ἀλληλεγγύη προπαρασκευάσαντα καὶ ἐνεργοῦντα τὴν κατὰ τῆς ἀκεραιότητος τῆς Χώρας προδοτικὴν ἀνταρσίαν διαλύονται. Ἐπίσης διαλύεται καὶ πᾶν ἄλλο πολιτικὸν κόμμα, σωματεῖον ἢ ὀργάνωσις, ἥτις ἤθελε θεωρηθῇ, κατὰ τὰς διατάξεις τῆς ἑπομένης παραγράφου, ὡς συνεργαζόμενη μετ' αὐτῶν ἢ ἐπιδιώκουσα ἀμέσως ἢ εμμέσως τὴν ἐφαρμογὴν ἰδεῶν ἐχουσῶν ὡς σκοπὸν τὴν διὰ βιαίων μέσων ἀναπροπὴν τοῦ πολιτεύματος, τοῦ κρατοῦντος κοινωνικοῦ συστήματος ἢ τὴν ἀπόσπασιν μέρους ἐκ τοῦ ὅλου τῆς Ἐπικρατείας.
Κόμματα, σωματεῖα, ἢ ὀργανώσεις μὴ μνημονευόμεναι ἀνωτέρω, ὡς καὶ αἱ τυχὸν συσταθησόμεναι μετὰ τὴν ἰσχὺν τοῦ παρόντος Νόμου, διαρκούσης τῆς ἀνταρσίας, χαρακτηρίζονται ὡς ὑπαγόμεναι εἰς τὰς διατάξεις τῆς προηγουμένης παραγράφου δι' ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου μεν, ἐφ' ὅσον πρόκειται περὶ κόμματος, εἰς πᾶσαν δ' ἄλλην περίπτωσιν δι' ἀποφάσεως τῶν κατὰ τόπους πρωτοβαθμίων Ἐπιτροπῶν Δημ. Ἀσφαλείας, μὴ ὑποκειμένης εἰς οὐδὲν ἔνδικον μέσον.
Τὰ γραφεῖα τῶν διαλυομένων κομμάτων, σωματείων ἢ ὀργανώσεων κλείονται, λυομένης τῆς μισθώσεως, ἅπασα δὲ ἡ περιουσία καὶ τὰ ἀρχεῖα αὐτῶν κατάσχονται ὑπὸ τῆς οἰκίας Εἰσαγγελικῆς Ἀρχῆς.
Τὰ κατὰ τὴν προηγουμένην παράγραφον κατασχόμενα δημεύονται διὰ βουλεύματος τοῦ συμβουλίου τῶν Πλημμελειοδικῶν τοῦ τόπου τῆς κατασχέσεως. Ἐν τῷ βουλεύματι ὁρίζεται τίνα ἐκ τῶν δημευομένων ἀντικειμένων δύναται νὰ ἐκποιηθοῦν. Τὸ προϊὸν τῆς ἐκποιήσεως τούτων διατίθεται ἀποκλειστικῶς πρὸς ἐνίσχυσιν τῶν θυμάτων τῆς ἀνταρσίας.

Ἄρθρον 2.
Ὅστις ἐπιδιώκει τὴν ἐφαρμογὴν ἰδεῶν ἐχουσῶν ὡς ἔκδηλον σκοπὸν τὴν διὰ βιαίων μέσων ἀνατροπὴν τοῦ Πολιτεύματος, τοῦ κρατούντος κοινωνικοῦ συστήματος ἢ τὴν ἀπόσπασιν μέρους ἐκ τοῦ ὅλου τῆς ἐπικρατείας, ἢ ἐνεργεῖ ὑπὲρ τῆς ἐφαρμογῆς αὐτῶν προσηλυτισμὸν τιμωρεῖται ἐὰν μὲν εἶναι ἀρχηγὸς ἢ ὁδηγὸς διὰ τῆς ποινῆς τῶν προσκαίρων δεσμῶν, εἰς ἰδίως δὲ βαρείας περιπτώσεις διὰ τῆς ποiνῆς τῶν ἰσοβίων δεσμῶν ἢ τοῦ θανάτου, ἐὰν δὲ εἶναι ἁπλοῦς συστασιώτης διὰ ποινῆς φυλακίσεως, εἰς ἰδίως δὲ βαρείας περιπτώσεις διὰ τῆς ποινῆς τῆς εἱρκτῆς ἢ τῶν προσκαίρων δεσμῶν.
Ὡς ἰδιαιτέρα ἐπιβαρυντικὴ περίπτωσις θεωρεῖται ἡ ἐκτέλεσις τῆς πράξεως ἐν δημοσίῳ τόπῳ, παρόντων πολλῶν, ἢ διὰ τοῦ τύπου, ἢ ἐὰν ὁ προσηλυτισμὸς ἐνεργεῖται διὰ χρημάτων, ἢ ἀπευθύνεται πρὸς ἀνηλίκους, στρατιωτικοὺς ἐν γένει ἢ δημοσίους λειτουργούς.

Ἄρθρον 3.
Ἐὰν τὸ ἐν τῷ προηγουμένῳ ἄρθρῳ ἀδίκημα τελεσθῆ διὰ τοῦ τύπου, ὑπέχουσιν εὐθύνην ὃ τε συγγραφεὺς ἢ συντάκτης τοῦ δημοσιεύματος, ὁ διευθυντὴς ἢ ἐκδότης τοῦ ἐντύπου, καὶ ὁ ἐν γνώσει ἀναλαβών τὴν κυκλοφορίαν τοῦ τοιούτου ἐντύπου, ἀγνώστου δὲ ὄντος τοῦ ἐκδότου, ὁ τυπογράφος.
Κατὰ τῶν ἐν τῇ προηγουμένῃ παραγράφῳ ἀπαγγέλλεται πρὸς τούτοις παῦσις τοῦ ἐπιτηδεύματος τοῦ δημοσιογράφου ἢ τυπογράφου ἢ ἐκδότου τουλάχιστον ἑνὸς ἔτους καὶ ἐν ὑποτροπῇ ὁριστικὴ τοιαύτη.
Ὁ παρὰ τὴν παῦσιν ταύτην ἐξασκῶν τὸ ἐπάγγελμα αὐτοῦ τιμωρεῖται διὰ φυλακίσεως καὶ ἐν ὑποτροπῇ δι' εἱρκτῆς.


Ἄρθρον 4.

Απαγορεύονται αι εν υπαίθρω είτε εν κλειστώ χώρω συναθροίσεις προσώπων επιδιωκόντων την εφαρμογήν των εν άρθρω 2 ιδεών.
Ο εν γνώσει προσερχόμενος εις τοιαύτην συνάθροισιν τιμωρείται δια φυλακίσεως τουλάχιστον εξ μηνών.
Ο εν γνώσει δεχόμενος εις την οικίαν του ή το κατάστημά του συνάθροισιν περί ης η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου, τιμωρείται δια φυλακίσεως τουλάχιστον εξ μηνών. Δια της καταδικαστικής αποφάσεως απαγγέλλεται υποχρεωτικώς η λύσις της μισθώσεως του καταλλύματος και η άρσις της προστασίας του ενοικιοστασίου.
Όστις κακοβούλως διαταράσσει πολιτικήν συγκέντρωσιν επιτρεπομένου σκοπού τιμωρείται δια της ποινής της φυλακίσεως.

Ἄρθρον 5.
Η καταδίκη των δημοσίων υπαλλήλων και υπηρετών επί τινί των αδικημάτων του παρόντος νόμου συνεπάγεται την από της υπηρεσίας έκπτωσιν, απαγγελομένην υπό της καταδικασικής αποφάσεως, δι' ης ωσαύτως ορίζεται ανικανότης προς ανάκτησιν αρχής ή άλλης δημοσίας υπηρεσίας επί πέντε τουλάχιστον έτη.
Στρατιωτικοί παντός βαθμού, ως και οι ανήκοντες εις τα Σώματα Ασφαλείας, καταδικαζόμενοι επί τινί των αδικημάτων του παρόντος Νόμου, εκπίπτουν της υπηρεσίας και στερούντια όλων των μετά της αρχής ή υπηρεσίας συνημμένων διακιωμάτων και πλεονεκτημάτων. Η τοιαύτη καταδίκη συνεπιφέρει και διαρκή ανικανότητα προς ανάκτησιν σρχής ή άλλης δημοσίας υπηρεσίας. Αι συνέπειαι αυταί επέρχονται και αν δεν απαγγέλλωνται εν τη αποφάσει.

Ἄρθρον 6.
Δημόσιοι υπάλληλοι και υπηρέται καίτοι μή υποπέσοντες εις αξιόποινον πράξιν του παρόντος Νόμου, προπαγανδίζοντες εν τούτοις κομμουνιστικάς Αρχάς ή προσβάλλοντες την ιδέαν της Πατρίδος ή τα Εθνικά Σύμβολα, απολύονται οριστικώς της υπηρεσίας, μετ' απόφασιν του οικείου Συμβουλίου.
Στρατιωτικοί παντός βαθμού, και οι ανήκοντες εις τα Σώματα Ασφαλείας, καίτοι μή υποπέσοντες εις αξιόποινον πράξιν του παρόντος Νόμου, διαδίδοντες εν τούτοις αρχάς ανατρεπτικάς του κρατούντος κοινωνικού καθεστώτος, ή προσβάλλοντες την ιδέαν της Πατρίδος και τα Εθνικά Σύμβολα απολύονται οριστικώς της υπηρεσίας μετ' απόφασιν του οικείου Συμβουλίου. Οι εκ τούτων έφεδροι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί παραπέμπονται εις ανακριτικόν Συμβούλιον προς έκπτωσιν από του βαθμού.


Ἄρθρον 7.
Τα υπό του παρόντος Νόμου προβλεπόμενα αδικήματα ανακρίνονται και εκδικάζονται κατά τας διατάξεις του Γʹ ψηφίσματος «Περί εκτάκτων μέτρων αφορώντων την δημόσιαν ταξιν και ασφάλειαν». Κατά τας διατάξεις του αυτού ψηφίσματος γίνεται και η εκτέλεσις των ποινών.
Τα Στρατοδικεία, επιβάλλοντα ποινήν φυλακίσεως δι' αδικήματα προβλεπόμενα υπο του παρόντος Νόμου, δικαιούνται να αναστέλλουν ταύτην υπό όρον. Οι ούτως απολυόμενοι εάν ήθελον υποπέση εντός τριετίας εις το αυτό ή παρεμφερές αδίκημα εκτίουν αρθροιστικώς μετά της νέας ποινής και την ανασταλείσαν, άλλως η ποινή θεωρείται ως αποτιθείσα. Ωσαύτως τα Στρατοδικεία δύνανται, επιβάλλοντα ποινήν φυλακίσεως να μετατρέπουν ταύτην εις ποινήν εκτοπίσεως ισοχρόνου διαρκείας.

Ἄρθρον 8.
Αι υπό του παρόντος Νόμου προβλεπόμεναι ποιναί επιβάλλονται μόνον εφ' όσον η πράξις δεν τιμωρείται κατά τας διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας δια βαρυτέρων ποινών.

Ἄρθρον 9.
Πάσα λεπτομέρεια αφορώσα τη εφαρμογήν του παρόντος Νόμου θέλει ορισθή δια Βασιλικού Διατάγματος τη προτάσει των Υπουργών Δικαιοσύνης, Στρατιωτικών και Δημοσίας Τάξεως.Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, υποβληθήσεται δε ευθύς μετά την επανάληψιν των εργασιών της Βουλής προς κύρωσιν.

Εν Αθήναις τη 27 Δεκεμβρίου 1947
ΠΑΥΛΟΣ
Β.
Το Υπουργικόν Συμβούλιον
Ο Πρόεδρος
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΣΟΦΟΥΛΗΣ
Τα Μέλη
Κ. ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ, ΧΡ. ΛΑΔΑΣ, ΣΤ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, Π. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ, Κ. ΡΕΝΤΗΣ, ΑΝΤ. ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ, Δ. ΧΕΛΜΗΣ, Γ. ΒΑΡΒΟΥΤΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, ΔΗΜ. ΛΟΝΤΟΣ, Α. ΜΠΙΡΑΚΗΣ, Α. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ, ΦΩΚΙΩΝ ΖΑΪΜΗΣ, ΑΠ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ, Γ. ΣΤΡΑΤΟΣ, ΑΛ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ, Δ. ΔΙΓΚΑΣ, ΜΙΧ. ΜΑΥΡΟΓΟΡΔΑΤΟΣ.
Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς.
Εν Αθήναις τη 27 Δεκεμβρίου 1947
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΧΡΙΣΤΟΣ ΛΑΔΑΣ


Ο ΛΟΓΟΣ
(Τώρα)

Περὶ μέτρων ἀσφαλείας τοῦ Κράτους, τοῦ πολιτεύματος, τοῦ κοινωνικοῦ καθεστῶτος καὶ προστασίας τῶν ἐλευθεριῶν τῶν πολιτῶν

Με την ευρύτερη έννοια βεβαίως βεβαίως
Επ αγαθώ της κοινωνίας

Ο ΤΡΟΠΟΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ
Μεταξύ
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ως Επωφελούμενο Κράτος Μέλοςκαι
ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Σύμβαση διευκόλυνσης PSI διαχείρισης Υποχρεώσεων


[.........] 2 ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
2.1 Διαχείριση κεφαλαίων και αποκρατικοποιήσεις
Η Κυβέρνηση εφαρμόζει το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων με σκοπό την είσπραξη 50 δισεκατομμυρίων Ευρώ μεσοπρόθεσμα.
Οι συνολικές εισπράξεις από αποκρατικοποιήσεις από τον Ιούνιο του 2011 θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 4.500 εκατομμύρια Ευρώ μέχρι το τέλος του 2012, 7.500 εκατομμύρια Ευρώ μέχρι το τέλος του 2013, 12.200 εκατομμύρια Ευρώ μέχρι το τέλος του 2014 και 15.000 εκατομμύρια Ευρώ μέχρι το 2015. Η Κυβέρνηση δηλώνει την ετοιμότητά της να προσφέρει προς πώληση τα εναπομείναντα μερίδιά της στις κρατικές επιχειρήσεις, εάν παραστεί ανάγκη, έτσι ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι αποκρατικοποιήσεων. Ο έλεγχος του δημοσίου θα πρέπει να περιορισθεί μόνον σε περιπτώσεις
κρισίμων δικτυακών υποδομών. Για την εξασφάλιση της επίτευξης των σκοπών του σχεδίου, η Κυβέρνηση θα μεταβιβάζει επί
συνεχούς βάσεως περιουσιακά στοιχεία στο Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του -δημοσίου [ΤΑΙΠ-]. Συγκεκριμένα, η Κυβέρνηση θα μεταβιβάσει στο ΤΑΙΠ- όλα τα περιουσιακά
στοιχεία τα οποία αναμένονται να αποκρατικοποιηθούν το 2012 και το 2013 κατόπιν αιτήματος του ΤΑΙΠ-. Όλοι οι νομικοί, τεχνικοί και χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι για τις αποκρατικοποιήσεις οι οποίες προγραμματίζονται για το 2012 και το 2013 θα διορισθούν μέχρι το τέλος του πρώτου
τριμήνου του 2012.[........]


.[........] 2.2 Περιορισμός της σπατάλης στις δημόσιες επιχειρήσεις και στα άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Τα τιμολόγια του ΟΑΣΑ, του ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ θα αυξηθούν κατά τουλάχιστον 25% ενώ τα επιχειρησιακά τους σχέδια θα επικαιροποιηθούν καταλλήλως [Πρώτο Τρίμηνο του 2013].


2.3 Φορολογική πολιτική
Η Κυβέρνηση θα προετοιμάσει μία φορολογική μεταρρύθμιση η οποία αποσκοπεί στην απλοποίηση του φορολογικού συστήματος, στην εξάλειψη των απαλλαγών και των προνομιακών καθεστώτων, συμπεριλαμβανομένης και της διευρύνσεως των βάσεων, πράγμα το οποίο θα επιτρέψει μία βαθμιαία μείωση των φορολογικών συντελεστών καθώς θα βελτιώνεται η απόδοση των εσόδων. Αυτή η μεταρρύθμιση σχετίζεται με τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, τον φόρο εισοδήματος εταιριών και τον ΦΠΑ, τους φόρους επί της ακίνητης περιουσίας καθώς και τις κοινωνικές εισφορές και θα διατηρήσει τη σχετική φορολογική επιβάρυνση από εμμέσους φόρους. Η μεταρρύθμιση θα θεσπισθεί μέχρι τον Ιούνιο του 2012. Μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του 2012, η Κυβέρνηση θα αναγγείλει το πλήρες χρονοδιάγραμμα των ενδιαμέσων σταδίων μέχρις ότου κατατεθεί η μεταρρύθμιση. Αυτά τα ενδιάμεσα στάδια θα περιλαμβάνουν δημόσια διαβούλευση και τον δέοντα έλεγχο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και το Προσωπικό του -ιεθνούς Νομισματικού Ταμείου (-ΝΤ) Μέχρι τον Ιούνιο του 2012 η Κυβέρνηση θα αναθεωρήσει τις αντικειμενικές αξίες της ακίνητης περιουσίας για να τις ευθυγραμμίσει σε μεγαλύτερο βαθμό προς τις τιμές της αγοράς. [......]

[........] 2.4 Μεταρρυθμίσεις στην διαχείριση εσόδων
Τα Άρθρα 3 και 21 του Νόμου 4038/2012 τροποποιούνται πρίν την εκταμίευση. Η αναστολή της ποινικής διώξεως και η δέσμευση κεφαλαίων/περιουσιακών στοιχείων απαλείφονται. Οι όροι
παρατάσεως των χρονοδιαγραμμάτων καταβολής δόσεων για εκπρόθεσμους φόρους και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης αναθεωρούνται έτσι ώστε τα χρονοδιαγράμματα καταβολής δόσεων να ισχύουν μόνον ως προς τα υφιστάμενα εκπρόθεσμα ποσά κάτω των 10.000 Ευρώ για φυσικά πρόσωπα και κάτω των 75.000 Ευρώ για εταιρίες. Οι φορολογούμενοι οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση για παράταση στο χρονοδιάγραμμα καταβολής δόσεων θα πρέπει να εμφανίσουν όλες τις οικονομικές τους καταστάσεις στις φορολογικές αρχές. Επιπλέον, κατά την διάρκεια των ετών τα οποία καλύπτονται από το πρόγραμμα οικονομικού διακανονισμού, η Κυβέρνηση δεσμεύεται να μη θεσπίσει νέες φορολογικές αμνηστίες ούτε να
παρατείνει τις υφιστάμενες για την είσπραξη φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Η Κυβέρνηση θα προσδιορίσει τις "επιστροφές φόρων σε ληξιπρόθεσμες οφειλές", θα θέσει αρχές για την διεκπεραίωσή τους [Πρώτο Τρίμηνο του 2012] και θα δημοσιεύει στο διαδίκτυο [ Δεύτερο Τρίμηνο του 2012] μηνιαία στοιχεία για αυτές τις ληξιπρόθεσμες οφειλές με χρονική υστέρηση 20 ημερών μετά το τέλος εκάστου μήνα. Σύμφωνα με το σχέδιο δράσης κατά της φοροδιαφυγής, η Κυβέρνηση θα εντείνει του ελέγχους επί των μεγάλης οικονομικής επιφάνειας φορολογουμένων, των φυσικών προσώπων υψηλού πλούτου και των ελευθέρων επαγγελματιών. Επίσης θα επισπεύσει την επίλυση θεμάτων φορολογικών ληξιπρόθεσμων οφειλών και θα ενσωματώσει επιτυχέστερα εργαλεία/μεθόδους κατά του ξεπλύματος χρημάτων εντός της στρατηγικής. Η πρόοδος θα παρακολουθείται από ποσοτικούς δείκτες σύμφωνα με στόχους τιθέμενους βάσει του σχεδίου κατά της φοροδιαφυγής (βασικοί δείκτες απόδοσης). Αυτοί οι δείκτες αφορούν την ολοκλήρωση πλήρους κλίμακας και προσωρινών ελέγχων φορολογουμένων μεγάλης οικονομικής επιφάνειας, ελέγχων βάσει κινδύνου επί ελευθέρων επαγγελματιών και φυσικών προσώπων υψηλού πλούτου και ατόμων που δεν υποβάλλουν καθόλου δήλωση. Επίσης, περιλαμβάνουν την είσπραξη καταλογισθένων φόρων και προστίμων από νέους ελέγχους επί φορολογουμένων μεγάλης οικονομικής επιφάνειας, των υφισταμένων συσσωρεύσεων φορολογικών οφειλών και επίσης αφορούν την αύξηση του αριθμού των εγγεγραμμένων υποχρέων ΦΠΑ που υποβάλουν επιστροφές. Η επίτευξη της ολοκλήρωσης 75 γενικών ελέγχων και 225 ελέγχων ΦΠΑ φορολογουμένων μεγάλης οικονομικής επιφάνειας, ως στόχων που τέθηκαν στο Μνημόνιο της 31ης Οκτωβρίου 2011 για το τέλος -εκεμβρίου 2011, αποτελεί προαπαιτούμενη δράση για την εκταμίευση. Με σκοπό την προώθηση των μεταρρυθμίσεων για τη διαχείριση των εσόδων η Κυβέρνηση προβαίνει στα ακόλουθα:
• αυξάνει το προσωπικό της μονάδας φορολογουμένων μεγάλης οικονομικής επιφάνειας κατά 40 ελεγκτές για να επιταχύνει την εκτέλεση των ελέγχων που τελούν εν προόδω [τέλος Μαρτίου 2012]
• επιταχύνει τη διαδικασία πρόσληψης έτσι ώστε να ολοκληρώσει το πρώτο κύμα επαναξιολόγησης και πρόσληψης ελεγκτών (1.000 άτομα προσωπικού) [τέλος Απριλίου 2012] με σκοπό την επίτευξη του στόχου των 2.000 φορολογικών ελεγκτών μέχρι το τέλος του 2012 μέσα στα πλαίσια των συνολικών ορίων προσλήψεων του δημοσίου
• απομακρύνει τα εμπόδια για την αποτελεσματική φορολογική διαχείριση [Ιούνιος 2012], συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου υπηρεσιακής απόδοσης και της αντικαταστάσεως διευθυντών οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται στους στόχους απόδοσης
• συνεχίζει την συγκέντρωση και την συγχώνευση εφοριών. 200 τοπικές εφορίες οι οποίες έχουν χαρακτηρισθεί ως αναποτελεσματικές θα κλείσουν μέχρι το τέλος του 2012
• συγκεντροποιεί την διαχείριση των φορολογικών αρχείων που σχετίζονται με τους φορολογουμένους στον κατάλογο μεγαλοοφειλετών [Πρώτο Τρίμηνο του 2012]
• αναθεωρεί τις διαδικασίες διαγραφής φορολογικών χρεών, έτσι ώστε οι διοικητικές προσπάθειες να επικεντρωθούν επί ουσιαστικά συλλογικών οφειλών, μέχρι το τέλος του 2012
• διακόπτει τις πληρωμές τοις μετρητοίς και με επιταγές σε εφορίες οι οποίες θα αντικατασταθούν με τραπεζικά εμβάσματα, έτσι ώστε ο χρόνος του προσωπικού αποδεσμεύεται και έτσι ώστε το προσωπικό να επικεντρωθεί σε εργασία μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας (έλεγχοι, επιβολή εισπράξεων και συμβουλές προς φορολογουμένους) [ Δεύτερο Τρίμηνο του 2012]
• αρχίζει να δημοσιεύει στο διαδίκτυο βασικούς δείκτες απόδοσης για τις εφορίες [ Δεύτερο Τρίμηνο του 2012]
• εγκαθιστά νέο σύστημα Πληροφορικής το οποίο διασυνδέει όλες τις εφορίες. Η δημιουργία ενός νέου συστήματος Πληροφορικής εμπεριέχει τα ακόλουθα κύρια βήματα αναφορικά με τις νέες εφαρμογές κέντρου δεδομένων, web-facing και υποστηρικτικές (backoffice):
• ο μηχανοτεχνικός εξοπλισμός [hardware] του νέου κέντρου δεδομένων θα είναι
εγκατεστημένος και θα λειτουργεί μέχρι το τέλος Μαρτίου του 2012
• 20 επιπλέον νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και βελτιώσεις μέχρι το τέλος Ιουνίου του 2012. Αυτές αφορούν κυρίως φόρους οι οποίοι παρακρατούνται στην πηγή
• σχεδιασμός και εφαρμογή βάσεως δεδομένων και εφαρμογών μέχρι το τέλος Οκτωβρίου του 2012
• 8 υπολειπόμενες νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και βελτιώσεις μέχρι το τέλος εκεμβρίου του 2012. Εδώ περιλαμβάνονται έντυπα τα οποία υποβάλλονται αργοπορημένα με πρόστιμο, φόροι ακίνητης περιουσίας και διαχείριση ΦΠΑ[....]

.[........]Αποδοχές στον δημόσιο τομέα και διαχείριση ανθρωπίνων πόρων.Η Κυβέρνηση δημοσιεύει και επικαιροποιεί σε τριμηνιαία βάση τα μεσοπρόθεσμα σχέδιά της για στελέχωση ανά τμήμα για την περίοδο μέχρι το 2015, σύμφωνα με τον κανόνα "μία πρόσληψη
ανά 5 αποχωρήσεις από την υπηρεσία". Ο κανόνας προσλήψεων/αποχωρήσεων από την υπηρεσία ισχύει ως προς την γενική κυβέρνηση ως σύνολο. Τα σχέδια στελέχωσης θα πρέπει να συμβαδίζουν με τον στόχο της μείωσης των θέσεων στο δημόσιο κατά 150 χιλιάδες ανάμεσα στο τέλος του 2010 και το τέλος του 2015. Εάν παραστεί ανάγκη η Κυβέρνηση θα θεσπίσει προσωρινό πάγωμα των προσλήψεων.
Το προσωπικό το οποίο μετατίθεται στην Κυβέρνηση είτε από κρατικές επιχειρήσεις είτε από άλλους φορείς υπό αναδιάρθρωση θα θεωρείται ως νέα πρόσληψη. Το ίδιο ισχύει για το προσωπικό το οποίο έχει τεθεί σε εργασιακή εφεδρεία και το οποίο μετατίθεται σε άλλους κυβερνητικούς φορείς μετά από λεπτομερή εξέταση των επαγγελματικών τους προσόντων από τον ΑΣΕΠ βάσει των δικών του τακτικών κριτηρίων αξιολόγησης. Η συνολική είσοδος στις
επαγγελματικές σχολές (π.χ, στρατιωτικές και αστυνομικές ακαδημίες) ελαττώνεται σε επίπεδο που να συνάδει προς τα πλάνα προσλήψεων. Τα προγράμματα στελέχωσης ανά Υπουργείο και ανά κάθε ομάδα δημοσίων φορέων θα περιλαμβάνουν αυστηρότερους κανόνες για το προσωρινό προσωπικό, την ακύρωση κενών θέσεων εργασίας και την ανακατανομή του προσωπικού με προσόντα σε χώρους προτεραιότητας και λαμβάνουν υπόψιν τους την παράταση των ωρών εργασίας στον δημόσιο τομέα. Τα πλάνα στελέχωσης και τα μηνιαία δεδομένα περί των μετακινήσεων του προσωπικού (προσλήψεις, αποχωρήσεις, μεταθέσεις μεταξύ φορέων) των διαφόρων κυβερνητικών υπηρεσιών δημοσιοποιούνται στο διαδίκτυο [μηνιαία έναρξη τον Μάρτιο του 2012]. 15.000 χιλιάδες άτομα πλεονάζοντος προσωπικού μετατίθενται σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας εντός του 2012 σε σχέση με τον προσδιορισμό φορέων ή μονάδων που κλείνουν ή ελαττώνονται σε μέγεθος. Στο προσωπικό που βρίσκεται σε εργασιακή εφεδρεία καταβάλλεται
ποσοστό 60% των βασικών τους αποδοχών (εξαιρουμένων των υπερωριών και άλλων επιπλέον αποδοχών) για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των 12 μηνών, μετά το οποίο απομακρύνονται.
Αυτή η χρονική περίοδος των 12 μηνών μπορεί να παραταθεί μέχρι τους 24 μήνες για το προσωπικό το οποίο είναι κοντά στη συνταξιοδότηση. Οι πληρωμές στο προσωπικό καθ'όν χρόνον
ευρίσκεται υπό καθεστώς εργασιακής εφεδρείας θεωρούνται τμήμα των πληρωμών της αποζημιώσεώς τους. Η Κυβέρνηση αναθέτει μία εξειδικευμένη εκτίμηση του νέου μισθολογίου [Πρώτο τρίμηνο του
2012]. Αυτή η εκτίμηση επικεντρώνεται στις μισθολογικές ωριμάνσεις οι οποίες ενσωματώνονται στο νέο μηχανισμό προαγωγών. Εάν η εκτίμηση αποκαλύπτει οποιαδήποτε υπερβολική
μισθολογική ωρίμανση στις αποδοχές, οι κανόνες προαγωγής αναπροσαρμόζονται προ του τέλους του 2012. Ουδεμία προαγωγή λαμβάνει χώρα προ της εκτιμήσεως και της αναπροσαρμογής των κανόνων προαγωγής. Η Κυβέρνηση εγκαθιδρύει ηλεκτρονικό αυτοματοποιημένο σύστημα το οποίο συνδέει την βάση δεδομένων απογραφής με την Ενιαία Αρχή Πληρωμών (ΕΑΠ) η οποία θα δώσει την δυνατότητα σε μία περισσότερο αποτελεσματική κάλυψη, αξιολόγηση και πληρωμή των υπαλλήλων. Αυτό το σύστημα θα συντονίζεται με τα άλλα Υπουργεία [ Δεύτερο Τρίμηνο του 2012].[...]



.[........] Έλεγχος των φαρμακευτικών δαπανών
Για την επίτευξη μείωσης 1 δισεκατομμυρίου ευρώ στις εξωνοσοκομειακές φαρμακευτικές δαπάνες το 2012, η Κυβέρνηση θα εφαρμόσει, ταυτόχρονα, ένα σύνολο συνεκτικών πολιτικών οι
οποίες θα περιλαμβάνουν αλλαγές στην τιμολόγηση, τη συνταγογράφηση και την αποζημίωση των φαρμάκων που θα ενισχύουν τη χρήση λιγότερο ακριβών φαρμάκων, θα ελέγχουν τη
συνταγογράφηση και την κατανάλωση και θα διώκουν την ανάρμοστη συμπεριφορά και την απάτη. Η Κυβέρνηση καθορίζει ένα συνεπές σύνολο κινήτρων και υποχρεώσεων για όλους τους
συμμετέχοντες στην αλυσίδα εφοδιασμού φαρμάκων (συμπεριλαμβανόμενων και τωνπαραγωγών, των χονδρεμπόρων, των φαρμακείων, των γιατρών και των ασθενών) με σκοπό την
προώθηση της χρήσης γενόσημων φαρμάκων.
Η Κυβέρνηση θα αναθεωρήσει το σύστημα των συμμετοχών, με σκοπό να απαλλάξει από τη συμμετοχή ένα περιορισμένο, μόνο, αριθμό φαρμάκων, τα οποία σχετίζονται με συγκεκριμένες
θεραπευτικές αγωγές. [1ο τρίμηνο του 2012]


Οι τιμές των φαρμάκων

Η Κυβέρνηση συνεχίζει να επικαιροποιεί, σε τριμηνιαία βάση, ολόκληρη τη λίστα τιμών των φαρμάκων που κυκλοφορούν στην αγορά, κάνοντας χρήση του νέου μηχανισμού τιμολόγησης που
βασίζεται στις τρεις χώρες της ΕΕ με τις χαμηλότερες τιμές. [ΤΡΙΜ. 1 – 2012]. Η Κυβέρνηση εισάγει έναν αυτόματο μηχανισμό έμμεσης επανείσπραξης (τριμηνιαίο rebate) επί του κύκλου εργασιών των φαρμακευτικών παραγωγών, ο οποίος εγγυάται ότι η εξωνοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη δεν υπερβαίνει τα όρια του προϋπολογισμού. [ΤΡΙΜ. 1 – 2012]. Ξεκινώντας από το ΤΡΙΜ. 1 – 2012, τα περιθώρια κέρδους των φαρμακείων αναπροσαρμόζονται
και εισάγεται το φθίνον περιθώριο κέρδους – δηλ. ένα μειούμενο ποσοστό σε συνδυασμό με ένα εφάπαξ ποσό ύψους 30 ευρώ για τα πιο ακριβά φάρμακα (άνω των 200 ευρώ) – με στόχο τη μείωση του συνολικού περιθωρίου κέρδους σε κάτω από 15 τοις εκατό.
Η Κυβέρνηση συντάσσει μία έκθεση υλοποίησης σχετικά με την επίπτωση των νέων περιθωρίων κέρδους έως το ΤΡΙΜ. 1 – 2013. Εάν φανεί ότι το νέο αυτό μοντέλο για τον υπολογισμό των
περιθωρίων κέρδους δεν επιτυγχάνει το αναμενόμενο αποτέλεσμα, τότε το φθίνον περιθώριο κέρδους θα αναθεωρηθεί εκ νέου.
Ξεκινώντας από το ΤΡΙΜ. 1 – 2012, τα περιθώρια κέρδους των χονδρεμπόρων μειώνονται προκειμένου να συγκλίνουν στο ανώτερο όριο του 5 τοις εκατό.[....]


.[........] Αυξανόμενη χρήση των γενόσημων φαρμάκων

Ταυτόχρονα, υιοθετείται μία συνολική σειρά μέτρων για την προώθηση της χρήσης των γενόσημων και φθηνότερων φαρμάκων. Ο στόχος των μέτρων αυτών είναι να αυξηθεί βαθμιαία
και ουσιαστικά το μερίδιο των γενόσημων φαρμάκων έως 35% του συνολικού όγκου των φαρμάκων που πωλούνται από τα φαρμακεία έως το τέλος του 2012, και έως 60% έως το τέλος
του 2013. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω:
• της μείωσης της μέγιστης τιμής του γενόσημου στο 40% της τιμής του πρωτότυπου εντός πατέντας φαρμάκου με την ίδια δραστική ουσία, τη στιγμή λήξης της πατέντας του. Η τιμή αυτή ορίζεται ως μέγιστη. Οι παρασκευαστές μπορούν να προσφέρουν χαμηλότερες
τιμές, επιτρέποντας έτσι αυξημένο ανταγωνισμό στην αγορά. [ΤΡΙΜ. 1-2012]
• της αυτόματης μείωσης των τιμών των πρωτότυπων φαρμάκων, μόλις λήξει η πατέντα τους (επώνυμα φάρμακα εκτός πατέντας) στο μέγιστο του 50% της τιμής που έχουν τη στιγμή που λήγει η πατέντα τους. Οι παρασκευαστές μπορούν να προσφέρουν
χαμηλότερες τιμές, επιτρέποντας έτσι αυξημένο ανταγωνισμό στην αγορά. [ΤΡΙΜ. 1- 2012]
• της δημιουργίας δυναμικού ανταγωνισμού στην αγορά για τα γενόσημα φάρμακα, μέσω της μείωσης της τιμής κάθε γενόσημου που ακολουθεί, τουλάχιστον κατά 10% επί της μέγιστης τιμής. [ΤΡΙΜ. 4 – 2012]
• της σύνδεσης χαμηλότερου ποσοστού συμμετοχής με τα γενόσημα φάρμακα που έχουν σημαντικά χαμηλότερη τιμή από την τιμή αναφοράς για αποζημίωση (χαμηλότερη του40% της τιμής αναφοράς), με βάση την εμπειρία άλλων χωρών της ΕΕ, καθώς και της ουσιαστικής αύξησης της συμμετοχής στα ακριβότερα φάρμακα της κατηγορίας αναφοράς και στα νέα μόρια. [ΤΡΙΜ. 1-2012]
• της δυνατότητας αποζημίωσης των πρόσφατα πατενταρισμένων φαρμάκων (δηλ. των νέων μορίων) μόνο εφόσον τουλάχιστον τα 2/3 των χωρών της ΕΕ ήδη τα αποζημιώνουν και στη βάση της κατάλληλης αξιολόγησης της αποδοτικότητάς τους από πλευράς
κόστους, που έχει γίνει σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. [ΤΡΙΜ. 1-2012]
• της εξαίρεσης από τη λίστα των αποζημιούμενων φαρμάκων, εκείνων που δεν είναι αποτελεσματικά ή αποδοτικά από πλευράς κόστους, με βάση την εμπειρία άλλων χωρών.
[ΤΡΙΜ. 1-2012]
• της επιβολής της υποχρέωσης στους ιατρούς να συνταγογραφούν με τη διεθνή επιστημονική ονομασία της δραστικής ουσίας και όχι με την εμπορική ονομασία.
[ΤΡΙΜ.1-2012]
• της επιβολής της υποκατάστασης των συνταγογραφούμενων φαρμάκων με το χαμηλότερης τιμής προϊόν της ίδιας δραστικής ουσίας στην κατηγορία αναφοράς από τα φαρμακεία (υποχρεωτική «υποκατάσταση με γενόσημα»). 
[ΤΡΙΜ. 1-2012]
Η Κυβέρνηση λαμβάνει περαιτέρω μέτρα ώστε να διασφαλιστεί ότι τουλάχιστον το 40% της ποσότητας των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται από τα δημόσια νοσοκομεία αποτελείται από
γενόσημα με τιμή χαμηλότερη από αυτή των παρόμοιων πρωτότυπων προϊόντων και εκτός πατέντας φαρμάκων. Αυτό θα πρέπει να επιτευχθεί πιο συγκεκριμένα, καθιστώντας υποχρεωτικό
για όλα τα δημόσια νοσοκομεία να προμηθεύονται τα φαρμακευτικά προϊόντα ανά δραστική ουσία, κάνοντας χρήση των κεντρικών διαγωνιστικών διαδικασιών που αναπτύσσονται από την
ΕΠΥ και υπαγορεύοντας τη συμμόρφωση με τα θεραπευτικά πρωτόκολλα και τις κατευθυντήριες
οδηγίες για τη συνταγογράφηση. [ΤΡΙΜ. 2-2012]


Η Κυβέρνηση, οι φαρμακευτικές εταιρείες και οι ιατροί υιοθετούν ένα κώδικα δεοντολογίας (κανόνες και πρότυπα ηθικής) που διέπει τις σχέσεις μεταξύ φαρμακοβιομηχανίας, ιατρών, ασθενών, φαρμακείων και λοιπών ενδιαφερόμενων μερών. Ο κώδικας αυτός θα επιβάλλει κατευθυντήριες οδηγίες και περιορισμούς στις προωθητικές δραστηριότητες των εκπροσώπων της φαρμακοβιομηχανίας και θα απαγορεύει κάθε άμεση (χρηματική και μη χρηματική) χορηγία συγκεκριμένων ιατρών (η χορηγία θα πρέπει να παρέχεται μέσω ενιαίας και διαφανούς μεθόδου),

βάσει της διεθνούς ορθής πρακτικής. [ΤΡΙΜ. 1-2012]
Η Κυβέρνηση απλοποιεί τις διοικητικές και νομικές διαδικασίες, ευθυγραμμισμένες με τα νομικά πλαίσια της ΕΕ, για την επιτάχυνση της εισαγωγής στην αγορά φθηνότερων γενόσημων
φαρμάκων. [ΤΡΙΜ. 2-2012][...]



ΣΥΜΒΑΣΗ

4. Δ ΗΛ ΩΣΕΙΣ, ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ
(1) Δ ηλώσεις
Το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος δηλώνει και εγγυάται στο ΕΤΧΣ κατά την ημερομηνία της παρούσας Σύμβασης και για κάθε Ημερομηνία Εκταμίευσης ότι:
(α) οποιαδήποτε Χρηματοδοτική Ενίσχυση θα αποτελεί μη εξασφαλισμένη, άμεση, ανεπιφύλακτη, μη υποτεταγμένη και γενική υποχρέωση του Επωφελούμενου Κράτους
Μέλους,
(β) η υλοποίηση, παράδοση και εκτέλεση της Σύμβασης, της Σύμβασης Συγχρηματοδότησης και του Μνημονίου Συνεννόησης (και των εξ αυτών προβλεπόμενων συναλλα γών) δεν θα: (i) παραβιάζουν οποιοδήποτε εφαρμοστέο νόμο, κανονισμό ή κανόνα
καμίας αρμόδιας αρχής ή καμία σύμβαση ή συνθήκη δεσμευτική για αυτό ή για ο ποιαδήποτε αρχή αυτού, (ii) αποτελούν γεγονός καταγγελίας (με οποιονδήποτε περιγραφόμενο τρόπο) σύμφωνα με οποιοδήποτε από τα ζητήματα που αναγράφονται
στην υποπαράγραφο (i), και (iii) οδηγούν στη δημιουργία εξασφάλισης ή δημιουργούν υποχρέωση χορήγησης εξασφάλισης ή μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων (μέσω εξασφαλιστικής σύμβασης ή συμφωνιών με παρόμοιο οικονομικό αποτέλεσμα) προς όφελος οποιουδήποτε άλλου προσώπου,(γ) καμία διαδικασία ενώπιον δικαστηρίων, διαιτησία ή διοικητικές διαδικασίες ή έρευνες από ή για λογαριασμό δικαστηρίου, διαιτητικού οργάνου ή αρχής που μπορεί να θίξουν την υλοποίηση ή εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης, της Σύμβασης Συγχρηματοδότησης ή του Μνημονίου Συνεννόησης (ή των συναλλαγών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο αυτών) ή που, εάν παρερμηνευθούν, είναι εύλογο να έχουν
σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο στην ικανότητά συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση, τη Σύμβαση Συγχρηματοδότησης ή τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο αυτών ή του Μνημονίου Συνεννόησης δεν έχει
(στο μέτρο που γνωρίζει και πιστεύει (έχοντας πραγματοποιήσει ορθό και ενδελεχή έλεγχο)) ξεκινήσει ούτε επαπειλείται,
(δ) η γνωμοδότηση και το πιστοποιητικό συμμόρφωσης του Νομικού Συμβούλου του Κράτους στο Υπουργείο Οικονομικών του Επωφελούμενου Κράτους Μέλους, η οποία έχει παρασχεθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Όρο 3(3)(α) είναι ακριβής και
ορθή, και
(ε) οι νόμοι της Ελλάδας δεν απαιτούν το ΕΤΧΣ να λειτουργεί νόμιμα ως πιστωτικό ίδρυμα ή να αποκτήσει οποιαδήποτε άδεια, συναίνεση, ή κανονιστική ή διοικητική εξουσιοδότηση, ως προϋπόθεση για την παροχή τέτοιας Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης
ή να είναι ικανό να επιβάλει την τήρηση των υποχρεώσεων του Επωφελούμενου Κράτους Μέλους αναφορικά με την Χρηματοδοτική Ενίσχυση, ή (ανάλογα με την περίπτωση) υφίσταται εξαίρεση από τέτοιες προϋποθέσεις σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας, υπέρ του ΕΤΧΣ.
Υποχρεώσεις 
Το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος αναλαμβάνει την υποχρέωση, μέχρι την ολοσχερή απο πληρωμή του υπό την παρούσα Σύμβαση κεφαλαίου και την πλήρη καταβολή όλων των οφειλόμενων από την παρούσα Σύμβαση τόκων και επιπρόσθετων ποσών, αν υπάρχουν:
(α) με την εξαίρεση των εμπράγματων βαρών, τα οποία απαριθμούνται στις υποπαραγράφους (1) έως (8) κατωτέρω:
(i) να μην ασφαλίζει με υποθήκη, ενέχυρο, ή οποιοδήποτε άλλο εμπράγματο βάρος επί των ιδίων περιουσιακών του στοιχείων ή εσόδων οποιοδήποτε παρόν ή μελλοντικό Σχετικό Χρέος και οποιαδήποτε εγγύηση ή αποζημίωση που δόθηκε σε σχέση με αυτό, εκτός αν η Χρηματοδοτική Ενίσχυση, συγχρόνως, συμμετέχει κατ’ ισομοιρία (pari passu) και κατ’ αναλογία σε τέτοια εξασφάλιση, και
(ii) να μην χορηγήσει σε οποιονδήποτε άλλο πιστωτή ή κάτοχο του δημοσίου χρέους οποιαδήποτε προτεραιότητα έναντι του ΕΤΧΣ.
Η χορήγηση των ακόλουθων βαρών δεν θα συνιστά παραβίαση του παρόντος Όρου:
(1) βάρη σε οποιαδήποτε περιουσία, τα οποία δόθηκαν προς εξασφάλιση της τιμής κτήσεως τέτοιας περιουσίας και κάθε ανανέωση ή επέκταση κάθε τέτοιου εμπράγματου βάρους που περιορίζεται στην αρχική περιουσία που καλύπτεται από αυτά και που εξασφαλίζει οποιαδήποτε ανανέωση ή επέκταση της αρχικώς εξασφαλισθείσας χρηματοδότησης, καιτης αρχικώς εξασφαλισθείσας χρηματοδότησης, και
(2) βάρη σε εμπορικά αγαθά που προκύπτουν στο πλαίσιο συνήθων εμπορικών συναλλαγών (και λήγουν το αργότερο μετά από ένα έτος) για τη χρηματοδότηση της εισαγωγής ή εξαγωγής τέτοιων αγαθών προς ή από τη χώρα του Επωφελούμενου Κράτους Μέλους, και
(3) βάρη που εξασφαλίζουν ή προβλέπουν την καταβολή του Σχετικού Χρέους,τα οποία προέκυψαν αποκλειστικά προκειμένου να παρασχεθεί χρηματοδότηση για συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο, με την προϋπόθεση ότι οι περιουσίες στις οποίες εφαρμόζονται τα εν λόγω βάρη συνιστούν το αντικείμενο τέτοιων επενδυτικών σχεδίων, ή αποτελούν έσοδα ή αξιώσεις που προκύπτουν από το σχέδιο, και
(4) οποιαδήποτε υπάρχοντα κατά την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας Σύμβασης βάρη, υπό την προϋπόθεση ότι τέτοια βάρη περιορίζονται στις περιουσίες που επί του παρόντος επηρεάζονται από αυτή και περιουσίες που επηρεάζονται από τέτοια βάρη, σύμφωνα με συμβόλαια εν ισχύ κατά την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας Σύμβασης (περιλαμβανομένης, σε περίπτωση αμφιβολίας της οριστικοποίησης τυχόν κυμαινόμενης χρέωσης που βρισκόταν ήδη σε ισχύ κατά την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης) και δεδομένου περαιτέρω ότι τέτοια βάρη εξασφαλίζουν ή προβλέπουν την καταβολή εκείνων μόνο των υποχρεώσεων που είναι εξασφαλισμένες ή προβλεπόμενες κατά την ημερομηνία της παρούσας ή τυχόν αναχρηματοδότηση τέτοιων υποχρεώσεων, και
(5) όλα τα υπόλοιπα θεσπισμένα βάρη και προνόμια που λειτουργούν αποκλειστικά δυνάμει νόμου και ευλόγως δεν μπορούν να παρακαμφθούν από το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος, και
(6) οποιοδήποτε βάρος που χορηγήθηκε ή για το οποίο δόθηκε συναίνεση στα πλαίσια μίας συναλλαγής τιτλοποίησης απαιτήσεων για την οποία έχει δοθεί προηγουμένως η συναίνεση από το ΕΤΧΣ, με την προϋπόθεση ότι τέτοια συναλλαγή είναι συνεπής με τους όρους της πολιτικής του Μνημονίου Συνεννόησης και λογίζεται στους εθνικούς λογαριασμούς σύμφωνα με τις αρχές του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών (ESA 95) και την καθοδήγηση της Eurostat σχετικά με τις πράξεις τιτλοποίησης που διενεργούνται από κυβερνήσεις των Κρατών μελών, και
(7) οποιοδήποτε βάρος ασφαλίζει τις υποχρεώσεις του Επωφελούμενου Κράτους Μέλους έναντι οποιουδήποτε κεντρικού αποθετηρίου αξιών, όπως τα Euroclear και Clearstream, το οποίο δόθηκε στο πλαίσιο συνήθους εμπορικής δραστηριότητας, και οποιοδήποτε βάρος ασφαλίζει χρέος μικρότερο από 3 εκατομμύρια ευρώ, με την προϋπόθεση ότι το μέγιστο σύνολο όλου του ασφαλισμένου με τέτοια βάρη χρέους δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ.
Όπως χρησιμοποιήθηκε στον παρόντα όρο, «χρηματοδότηση συγκεκριμένου επενδυτικού προγράμματος» σημαίνει οποιαδήποτε χρηματοδότηση της απόκτησης, κατασκευής ή ανάπτυξης οποιωνδήποτε περιουσιών στο πλαίσιο ενός προγράμματος, αν ο φορέας που παρέχει τέτοια χρηματοδότηση συμφωνεί ρητά να αντιμετωπίσει τις χρηματοδοτούμενες περιουσίες και τα έσοδα που θα δημιουργηθούν από τη λειτουργία, ή τις απώλειες και τη ζημία τους, ως την κύρια πηγή αποπληρωμής των προκαταβληθέντων ποσών.
(β) να χρησιμοποιήσει το Ποσό Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης της Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης με συνέπεια προς την(ις) απόφαση(εις), όπως εκάστοτε ισχύουν και σύμφωνα με το Μνημόνιο Συνεννόησης, όπως έχει τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί κατά την ημέρα της σχετικής Αίτησης Χρηματοδότησης,
(γ) να χρησιμοποιήσει τους Χρεωστικούς Τίτλους ΕΤΧΣ που θα λάβει με βάση τη διευκόλυνση
Τόκων Ομολόγων αποκλειστικά σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης και του Μνημονίου και να μην εκποιήσει, μεταβιβάσει ή παράσχει εξασφάλιση επ’ αυτών ή προβεί σε άλλες συναλλαγές με τους εν λόγω τίτλους παρά μόνο σύμφωνα με τους όρους της παρούσας  Σύμβασης και του Μνημονίου.
(δ) να λάβει και να διατηρήσει σε πλήρη ισχύ όλες τις άδειες που είναι απαραίτητες για τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση και τη Σύμβαση Συγχρηματοδότησης,
(ε) να συμμορφώνεται από κάθε άποψη με τους εφαρμοστέους νόμους που μπορεί να επηρεάζουν την ικανότητά του να εκτελέσει την παρούσα Σύμβαση και τη Σύμβαση Συγχρηματοδότησης,
(στ) να καταβάλει όλες τις αμοιβές και δαπάνες, ειδικότερα τα έξοδα λύσης ή καταγγελίας ή έξοδα μεταφοράς που προέκυψαν στο πλαίσιο οποιουδήποτε Χρηματοδοτικού Μέσου ή σύμβασης αντιστάθμισης κινδύνου που το ΕΤΧΣ ανέλαβε υπό την παρούσα
Σύμβαση μετά από Γνωστοποίηση Αποδοχής, ανεξαρτήτως αν η εκταμίευση της σχετικής Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης λάβει πράγματι χώρα.
(ζ) Το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος δεν μπορεί να τροποποιήσει μονομερώς ή από κοινού με τους Ομολογιούχους Πιστωτές (χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του ΕΤΧΣ) ή να παραιτηθεί των όρων των Εγγράφων των Ομολόγων αν η τροποποίηση ή η παραίτηση είναι, σε σχέση με το πρωτότυπο των Εγγράφων των Ομολόγων:
(i) τροποποίηση ή παραίτηση που μεταβάλλει οποιαδήποτε από τις Ημέρες Καταβολής, σύμφωνα με τα Νέα Ελληνικά Ομόλογα, ή
(ii) τροποποίηση ή παραίτηση που καταλήγει στην υποχρέωση του Επωφελούμενου Κράτους Μέλους να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε καταβολή που θα είχε ως αποτέλεσμα, η Ημερομηνία Καταβολής στο συνολικό ποσοστό του αρχικού ονομαστικού κεφαλαίου των Νέων Ελληνικών Ομολόγων που έχει αποπληρωθεί, να υπερβεί το συνολικό ποσοστό αποπληρωμής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στον Κοινό Πίνακα Αποπληρωμής (όπως προσδιορίζεται στη Σύμβαση Συγχρηματοδότησης) σχετικά με τέτοια Ημερομηνία Καταβολής.Τροποποίηση ή παραίτηση που συνιστά αύξηση του εφαρμοστέου τόκου ή άλλων ποσών καταβλητέων στο πλαίσιο των Νέων Ελληνικών Ομολόγων,διαφορετική από την αύξηση ή προσθήκη που αναφέρεται στην αρχική μορφή των Εγγράφων των Ομολόγων, ή
(iv) Τροποποίηση ή παραίτηση που επιφέρει αύξηση στο ανεξόφλητο ονομαστικό κεφάλαιο των Νέων Ελληνικών Ομολόγων, και
(η) το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του ΕΤΧΣ, άμεσα είτε έμμεσα, μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος, οποιουδήποτε συνδεδεμένου μέρους ή αντιπροσώπου ή εταιρείας ειδικού σκοπού δεν θα καταρτίσει ή συνομολογήσει συναλλαγές ή ρυθμίσεις που αφορούν την απόκτηση, αγορά ή ανταλλαγή Νέων Ελληνικών Ομολόγων σε τιμή είτε ίση είτε ανώτερη είτε κατώτερη της ονομαστικής αξίας, εκτός εάν η συναλλαγή ή η ρύθμιση για την απόκτηση, αγορά ή ανταλλαγή Νέων Ελληνικών Ομολόγων εξυπηρετεί σκοπούς βραχυπρόθεσμης επένδυσης υπό την έννοια του Όρου 6(2)(α). Εφόσον μια συναλλαγή ή προτεινόμενη συναλλαγή απαιτεί την προηγούμενη έγγραφη έγκριση του ΕΤΧΣ σύμφωνα με τον παρόντα όρο το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος πρέπει να κοινοποιήσεις στο ΕΤΧΣ τις λεπτομέρειες της προτεινόμενης συναλλαγής σύμφωνα με τον Όρο 9(1)(η) προκειμένου να αιτηθεί την έγκριση το αργότερο δέκα εργάσιμων ημερών πριν από την ημέρα κατά την οποία το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος καταρτίσει ή προτείνει να καταρτιστεί μια νομικά δεσμευτική προσφορά, συμφωνία ή ρύθμιση σχετικά με την εν λόγω συναλλαγή.
(θ) γενικότερα, να αποζημιώσει το ΕΤΧΣ σε πρώτη ζήτηση έναντι κάθε δαπάνης, αξίωσης, ζημίας, υποχρέωσης ή εξόδων (συμπεριλαμβανομένων νομικών αμοιβών, εξόδων διερεύνησης καθώς και κάθε φόρου προστιθέμενης αξίας ή ισοδύναμου βάρους) τα οποία επιβαρύνουν το ΕΤΧΣ λόγω (α) οποιασδήποτε αναληθούς, ανακριβούς ή παραπλανητικής πληροφορίας η οποία ελήφθη από το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση, τη Σύμβαση Συγχρηματοδότησης, το ΜνημόνιοΣυνεννόησης, ή τις συναλλαγές που αναφέρονται σε αυτά, ή / και (β) οποιασδήποτε αγωγής, αξίωσης, απαίτησης, διαδικασίας, έρευνας, διαιτησίας ή απόφασης σε βάρος του ΕΤΧΣ (με βάση το χρηματιστηριακό δίκαιο, το δίκαιο δημοσίων προτάσεων ή άλλες διατάξεις) λόγω της κατάρτισης από το ΕΤΧΣ και εκπλήρωσης από αυτό της παρούσας Σύμβασης, της Σύμβασης Συγχρηματοδότησης, ή των συναλλαγών που προβλέπονται σε αυτή ή στο Μνημόνιο, συμπεριλαμβανομένης της Εθελοντικής Συναλλαγής διαχείρισης Υποχρεώσεων καθώς και κάθε δελτίου πρόσκλησης ή άλλου εγγράφου που θα εκδοθεί ή καταρτιστεί σε σχέση με τα ανωτέρω.
(ι) να ορίσει τον Κοινό Εκπρόσωπο Πληρωμών κατόπιν προηγούμενης έγγραφης έγκρισης του ΕΤΧΣ και, κατόπιν έγγραφου αιτήματος του ΕΤΧΣ (το οποίο θα ενεργεί κατά τη διακριτική του ευχέρεια) το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος θα αντικαταστήσει τον Κοινό Εκπρόσωπο Πληρωμών με μια κεντρική τράπεζα που είναι μέλος του Ευρωσυστήματος, σύμφωνα με υπόδειξη του ΕΤΧΣ, προκειμένου να αναλάβει το ρόλο και τα καθήκοντα του πρώτου υπό τους ίδιους ουσιώδεις όρους και προϋποθέσεις ως αυτοί προβλέπονται στη Σύμβαση Συγχρηματοδότησης.[......]


ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔ ΙΑ Δ ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
(1) Η παρούσα Σύμβαση και κάθε εξωσυμβατική αξίωση που γεννάται σε σχέση με αυτή θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με το Αγγλικό δίκαιο.
(2) Τα Μέρη υποχρεούνται να υπαγάγουν κάθε διαφορά που ενδέχεται να προκύψει σε σχέση με τη νομιμότητα, εγκυρότητα, ερμηνεία ή εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων του Μεγάλου δουκάτου του Λουξεμβούργου.
(3) Ο Όρος 13(2) εφαρμόζεται προς όφελος του ΕΤΧΣ. Κατά συνέπεια, τίποτε από όσα αναφέρονται στον όρο 13(2) δεν εμποδίζει το ΕΤΧΣ από το να εκκινήσει διαδικασίες αντιδικίας (οι" διαδικασίες") στα δικαστήρια του Επωφελούμενου Κράτους Μέλους ή του εφαρμοστέου δικαίου της παρούσας Σύμβασης και το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος αποδέχεται αμετάκλητα την υπαγωγή στην αρμοδιότητα των ανωτέρω δικαστηρίων. Στο μέτρο που το επιτρέπει ο νόμος, το ΕΤΧΣ θα μπορεί να εκκινήσει παράλληλες διαδικασίες σε περισσότερες από μια από τις ανωτέρω δικαιοδοσίες.
(4) Το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος και η Τράπεζα της Ελλάδος παραιτούνται με την παρούσα αμετάκλητα και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα ασυλίας που ήδη έχουν ή μπορεί να δικαιούνται σε σχέση με τους ίδιους και τα περιουσιακά τους στοιχεία έναντι δικαστικών ενεργειών σχετικά με την παρούσα Σύμβαση, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά από κάθε δικαίωμα ασυλίας έναντι άσκησης αγωγής, έκδοσης δικαστικής απόφασης ή άλλης διάταξης, κατάσχεσης, εκτέλεσης ή ασφαλιστικού μέτρου και έναντι κάθε εκτέλεσης ή αναγκαστικού μέτρου σε βάρος των περιουσιακών τους στοιχείων στο μέτρο που αυτό δεν απαγορεύεται από αναγκαστικό νόμο.




Εφαρμοστέο Δίκαιο ......το Οθωμανικό ......
Κάποιος θα μπορούσε να αναρωτηθεί πως αυτά τα δυο συνάδουν ....Είμαι ευφάνταστος άνθρωπος και θα έλεγα  Περὶ μέτρων ἀσφαλείας τοῦ Κράτους, τοῦ πολιτεύματος, τοῦ κοινωνικοῦ καθεστῶτος καὶ προστασίας τῶν ἐλευθεριῶν τῶν πολιτῶν...
Για την ασφάλεια του κράτους του Ελληνικού βεβαίως βεβαίως και σήμερα παραδώσα(μ)ε την ανεξαρτησία μας , την ελευθερία μας και τα παντελόνια μας .
Για την ασφάλεια του κοινωνικού καθεστώτος πέφτουν τα χημικά σε διαδηλώσεις και εκδηλώσεις και γίνονται οι παρελάσεις για τον πρόεδρο μόνο , κληρονομικό δικαίωμα θα πει κάποιος , ή καλύτερα Δημιοκρατία θα πω εγώ. 
Για την προστασία των Ελλήνων επέλεξαν οι ηγετίσκοι να μας ξεπουλήσουν στους Ευρωπ(αίους) μιας και οι Οθωμανοί είναι πιο άγριοι ...Αλλωστε απο ότι φαίνεται στο τέλος θα τα μοιραστούμε όλοι δίκαια ..... 60 οι Ευρωπαίοι , 30 οι Τούρκοι και 10 εμείς .....
Ομως είπαμε είμαι ευφάνταστος άνθρωπος εγώ δεν είμαι στρατηγικός αναλυτής , ούτε οικονομικός , ούτε γεωπολιτικός ούτε καν αναλυτής ....Ισως λίγο λύτης 




Πηγές :
http://el.wikisource.org/wiki/%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82_509/1947
http://www.tanea.gr/files/1/2012/02/12/%CE%A3%CE%A7%CE%95%CE%94%CE%99%CE%9F%20%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%9F%CE%A5.pdf
http://www.tanea.gr/files/1/2012/02/12/T%CE%95%CE%A7%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%9F%20M%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%9F.pdf
http://www.tanea.gr/files/1/2012/02/12/%CE%91%CE%99%CE%A4%CE%99%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97.pdf
http://www.tanea.gr/files/1/2012/02/12/%CE%A3%CE%A7%CE%95%CE%94%CE%99%CE%9F%20%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%9F%CE%A5.pdf
http://www.tanea.gr/files/1/2012/02/12/%CE%A3%CE%A5%CE%9C%CE%92%CE%91%CE%A3%CE%97.pdf
http://www.tanea.gr/files/1/2012/02/12/%CE%95%CE%99%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97.pdf
http://www.tanea.gr/files/1/2012/02/12/%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%9F%CE%A0%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97.pdf
http://www.tanea.gr/files/1/2012/02/12/%CE%93%CE%95%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%9F%20%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%A1%CE%99%CE%9F.pdf

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

ΕΙΣΑΙ ΚΑΙ ΣΥ ΠΑΛΙΟΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΕΙΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ
ΦΙΛΟΥΣ ΜΑΣ ΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ
ΤΩΡΑ ΚΑΤΑΛΑΒΑ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΣΕ ΠΑΕΙ
ΑΥΤΟΣ Ο ΦΙΛΟΣ ΜΑΣ
Ο ΓΕΡΜΑΝΟΤΣΟΛΙΑΣ
ΧΑ ΧΑ ΧΑ ΧΑ
Υ.Γ.
Ο ΤΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΠΡΟΔΟΤΗΣ
ΧΑ ΧΑ ΧΑ ΧΑ

argyrios2 είπε...

ΠΟΛΥ ΩΡΑΙΟ ΑΡΘΡΟ. ΕΥΓΕ ΧΡΙΣΤΙΝΑ.